សិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់អំពីការអនុវត្តកម្មវិធីគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចជនបទ និងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលកសិកម្ម (ASPIRE-AT) និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ឆ្នាំ ២០២៣ | ខេត្តសៀមរាប